ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΑΠΟΥΝΤΖΟΓΛΟΥ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ ΙΝΕΡΠΟΣΤ

  • Ο κ. Γεράσιμος Σαπουντζόγλου είναι Αντιπρόεδρος του Δ.Σ του ΙΝΕΡΠΟΣΤ και Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.). (1993-2012).

  • Σπούδασε Οικονομικά στην Αθήνα και συνέχισε τις σπουδές του στην Γαλλία και το Λουξεμβούργο.

  • Την περίοδο 2003-2005, υπήρξε Οικονομικός Σύμβουλος Δήμου Αθηναίων και Ειδικός Σύμβουλος (Ε.Δ.Ε.Χ.Υ. Α.Ε.) σε θέματα Δημοσιονομικής και Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης. Διετέλεσε για δύο χρόνια Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της «S. & K. Α.Χ.Ε.- Ε.Π.Ε.Υ.»

  • Από το 1997-2000 υπήρξε Πρόεδρος του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) του Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

  • Διαθέτει μακρά εμπειρία στον τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό τομέα. Την περίοδο 1993-1996 διετέλεσε Γενικός Διευθυντής της Ιονικής και Λαϊκής Τράπεζας, Αντιπρόεδρος Δ.Σ της Ιονικής και Λαϊκής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε, Πρόεδρος Δ.Σ, Διευθύνων Σύμβουλος της «Ιονική Επενδύσεων Ε.Ε.Χ. Α.Ε.» και Πρόεδρος του Δ.Σ της «Ιονική Εκπαιδευτική Α.Ε. καθώς και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ της «Ιονική Finance Α.Ε.» Υπήρξε μέλος Δ.Σ. των λοιπών θυγατρικών επιχειρήσεων του ομίλου της Ιονικής και Λαϊκής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της «Διατραπεζικά Συστήματα (ΔΙΑΣ) Α.Ε.» (1994-1996)

  • Την περίοδο 1990-1992 υπήρξε σύμβουλος της Γενικής Διεύθυνσης (Contrôle Financier) της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και Επιστημονικός Σύμβουλος του Ελληνικού Κέντρου Ευρωπαϊκών Μελετών (Ε.Κ.Ε.Μ.)

  • Διετέλεσε Γενικός Γραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου Ανάπτυξης και Προγραμματισμού (Ε.Σ.Α.Π.) (1984-1986), μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (European Investment Bank-Luxemburg). Ειδικός Σύμβουλος του Υπουργού Οικονομικών (1981-1985) και Υπουργού Εθνικής Οικονομίας. (1982-1986)

  • Υπήρξε Μέλος της Economic Policy Committee (E.P.C.) των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (1983-1985) και της Monetary Committee των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (1983-1985), υπεύθυνος της Ομάδας Εργασίας για τη διαπραγμάτευση και διαμόρφωση θέσεων επί θεμάτων Κοινοτικού Προϋπολογισμού. (1982-1986), Επιστημονικός Συνεργάτης του Ινστιτούτου Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (Ι.Ο.Β.Ε.). (1981-1982) και Ερευνητής στη Διεύθυνση Μελετών της Banque Française du Commerce Extérieur-B.F.C.E. (1978) και μέλος του Competitiveness Advisory Group (C.A.G.) της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (1995-1997),

  • Έχει συμμετάσχει σε πληθος επιτροπών και συμβουλίων ως μέλος του European Training Foundation – Torino/Italy. (1997-2000) και Αντιπρόεδρος στο International Congress UNESCO. (Seoul/Korea 1999), της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών. (1994-1997) και της Επιστημονικής Επιτροπής της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών. (1994-1998) Υπήρξε υπεύθυνος διαπραγματεύσεων για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας Διοικήσεων Τραπεζών – Ο.Τ.Ο.Ε. (1994-1996) και Πρόεδρος της Επιτροπής Συνεργασίας Τραπεζών – Μ.Μ.Ε. (1984-1986). Συντονιστής της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για την Αναμόρφωση του Φορολογικού Συστήματος της Ελλάδας και την εφαρμογή του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας. (1982-1985)

  • Τέλος, το Ερευνητικό και Συγγραφικό Έργο αναφέρεται σε θέματα Οικονομικής Πολιτικής, Δημοσιονομικού Σχεδιασμού, Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης και Σύγχρονης Τραπεζικής, καθώς και Λειτουργίας των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου.