Ο Άρης Αλεξόπουλος, μέλος Δ.Σ του ΙΝΕΡΠΟΣΤ και Καθηγητής Πολιτικής Ανάλυσης στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου της Κρήτης, συμμετέχει ως κεντρικός ομιλήτης στο 3ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Αξιολόγησης την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2019. Η αξιοποίηση της αξιολόγησης ως εργαλείου διακυβέρνησης αποτελεί το κεντρικό θέμα του 3ου συνεδρίου της ΕΕΑ.

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών
Αίθουσα Αμφιθεάτρου
Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας 22, 106 75 Αθήνα

Το 3ο ετήσιο συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Αξιολόγησης, λαμβάνει χώρα σε μία χρονική περίοδο όπου σε εθνικό επίπεδο, το σχετικό ενδιαφέρον της κοινότητας της αξιολόγησης επικεντρώνεται σε εξελίξεις και πρωτοβουλίες που συνδέονται με την αξιολόγηση των δημόσιων πολιτικών. Βασική θέση της Ελληνικής Εταιρείας Αξιολόγησης είναι ότι οι δημόσιες πολιτικές που βασίζονται σε αντικειμενικά ευρήματα της αξιολόγησης μπορούν να συνεισφέρουν καθοριστικά στις εθνικές προσπάθειες για μεταρρυθμίσεις και ανάπτυξη. Η αξιολόγηση μπορεί να συμβάλλει στην προσπάθεια για αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των πόρων της χώρας μας, θα αποτελούσε πρόσθετη διασφάλιση στους φορολογούμενους πολίτες για την εφαρμογή διαδικασιών λογοδοσίας σε ότι αφορά τη χρήση τους, θα κινητοποιούσε τη δημιουργία γνώσης επί των εφαρμοζόμενων πολιτικών και των αποτελεσμάτων τους.

Ωστόσο, δεν αποτελεί πάντα ουσιώδες κομμάτι του σχεδιασμού πολιτικών και της διακυβέρνησης, έχει αποκτήσει αρνητική σημασία στην κοινή γνώμη ενώ οι θεσμικές διευθετήσεις για τη διεξαγωγή των αξιολογήσεων στην εκτελεστική και στην νομοθετική εξουσία είναι περιορισμένες.

Ήδη από το 2017, αλλά και στο πρόσφατο κείμενο των βασικών θέσεών της που παρουσίασε τον Απρίλιο του 2019, η ΕΕΑ προτείνει την ψήφιση Νόμου για την ανάπτυξη μίας εθνικής στρατηγικής αξιολόγησης καθώς και τη σύσταση ανεξάρτητης Μονάδας Αξιολόγησης Πολιτικών σε ανώτατο κυβερνητικό επίπεδο. Σε ένα θεσμικά κατοχυρωμένο σύστημα αξιολόγησης η λειτουργία αυτή συνιστά ουσιώδες κομμάτι του κύκλου ζωής των δημόσιων πολιτικών και προγραμμάτων, διεξάγεται με αξιόπιστο και συστηματικό τρόπο μεθοδολογικά και τα αποτελέσματά της αξιοποιούνται από πολιτικούς και υπευθύνους λήψης αποφάσεων και είναι δημόσια διαθέσιμα στους πολίτες. Βέβαια, η επιτυχής ανάπτυξη της στρατηγικής αξιολόγησης προϋποθέτει τόσο αλλαγές σε τεχνικό και οργανωτικό επίπεδο όσο και στο επίπεδο της κουλτούρας της δημόσιας διοίκησης, ανάπτυξη συγκεκριμένων νομοθετικών ρυθμίσεων στην αξιολόγηση παράλληλα με επαρκή οριζόντια ενσωμάτωση της λειτουργίας αυτής σε ρυθμίσεις που αφορούν στα δημόσια οικονομικά και στον εθνικό προγραμματισμό πολιτικών.

Στο πλαίσιο αυτό, το Ετήσιο συνέδριο 2019 της ΕΕΑ έχει ως στόχο την προώθηση του δημόσιου διαλόγου για τους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε να αναδειχθεί η αξιολόγηση ως ένα αναπόσπαστο κομμάτι της διακυβέρνησης και της λήψης αποφάσεων στο δημόσιο τομέα.

Οι θεματικές ενότητες του συνεδρίου είναι οι εξής:
1. Η αξιολόγηση ως εργαλείο διακυβέρνησης: οι προοπτικές μεταρρυθμίσεων
2. H εμπειρία από υφιστάμενες πρακτικές, μηχανισμούς και μελέτες αξιολόγησης
3. Καλές Πρακτικές στην Αξιολόγηση

Στο πλαίσιο της 3ης ενότητας θα ανακοινωθούν τα βραβεία της ΕΕΑ για το 2019, στις τρεις κατηγορίες διακρίσεων, ως ακολούθως:
1η Κατηγορία: “Νέος Αξιολογητής/Young Emerging Evaluator 2019”
2η Κατηγορία: “Καλύτερα Εφαρμοζόμενη Ολοκληρωμένη Μεθοδολογίας Αξιολόγησης”
3η Κατηγορία: “Βέλτιστη Αξιοποίηση Προτεινόμενων Συμπερασμάτων Αξιολόγησης”

Ομιλητές και προσκεκλημένοι στο συνέδριο θα είναι ανώτατα στελέχη της κεντρικής διοίκησης, δημόσιοι λειτουργοί, εκπρόσωποι μονάδων αξιολόγησης, υπουργείων, περιφερειών και τοπικής αυτοδιοίκησης, έλληνες αξιολογητές, ακαδημαϊκοί και ερευνητές.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3ου ΕΤΗΣΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΕΑ