ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

Θεσμοί & Δημόσια Πολιτική

Αναπτύσσουμε προτάσεις, δράσεις και  προγράμματα με στόχο τη Θεσμική μεταρρύθμιση, τη προώθηση της διαφάνειας, της εύρυθμης διακυβέρνησης, την ενίσχυση των εποπτικών μηχανισμών καθώς και του εκσυγχρονισμού του ρυθμιστικού πλαισίου.