ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

Βιώσιμη Ανάπτυξη

  • Παρακολουθούμε και ενημερώνουμε για τις σημαντικότερες διεθνείς, Ευρωπαϊκές και ελληνικές πρωτοβουλίες και εξελίξεις σε ότι αφορά τις πολιτικές βιώσιμης ανάπτυξης

  • Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε προγράμματα και δράσεις σχετικές με την ενσωμάτωση των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ και την Ατζέντα 2030 σε Ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο σε συνεργασία με εξειδικευμένους φορείς, ακαδημαϊκά ιδρύματα και επιχειρήσεις.

  • Με στόχο την εφαρμογή και τη διάδοση της Ατζέντας 2030, οργανώνουμε συνέδρια, ημερίδες και σεμινάρια με στόχο τη διαμόρφωση στρατηγικής,  την επιμόρφωση (capacity building) σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη